درمان طب

روشهای درمانی اگزمای دست

اول باید بفهمیم  اصولا اگزما چیست و در دسته کدام یک از بیماری ها قرار میگیرد.اگزمای یک نوع بیماری پوستی است که نام دیگر آن درماتیت اتوپیک است.این بیماری میتواند روی اعضای مختلف بدن انسان ظاهر شود.اما بیشتر مشاهدات و بیماری های موجود اگزما روی دست ها و پاها مشاهده شده است. وقتی که فردی […]