درمان طب

تفاوت چاقی و اضافه‌وزن/ معرفی ترازوهای دیجیتال:

با سنجش شاخص توده بدن(BMI) می‌توان تشخیص داد که فرد دچار اضافه‌وزن شده‌است یا خیر این شاخص با تقسیم وزن بدن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر به دست می‌آید درصورتی‌که BMI بیش‌از ۲۵کیلوگرم بر مترمربع باشد فرد دارای اضافه‌وزن است این در حالی است که BMIبیش‌از سی کیلوگرم بر مترمربع به‌معنای چاقی فرد […]