درمان طب

زود انزالی ودرمان

آمارها نشان می دهد که از هر سه مرد حداقل یکی از آن ها در طول زندگی خود با چنین تجربه ای مواجه شده است. ممکن است این شرایط برای مردان کمی نا امید کننده به نظر برسد و حتی در صورت عدم پیگیری برای درمان دچار عوارضی نظیر اضطراب یا افسردگی شوند؛  اما باید […]