درمان طب

فشارخون،عوارض ودرمان

به فشاری که توسط جریان خون به دیواره سرخرگ ها وارد میشه فشار خون گفته میشه.قلب مانند یک پمپ عمل میکنه و با هر پمپ فشار بیشتری به دیواره سرخرگ ها واردمی کنه .در هنگام خروج خون از قلب فشار خون به دو صورت اندازه گیری میشه فشارحداکثری یا فشار سیستولیک که بیشترین فشار است […]