درمان طب

تشکهای طبی و مزایای حرارت درمانی

گرما به دلیل تاثیرات آرام بخش و تسکین دهنده یکی از نیازهای اولیه بشر به شمار می رفته .حرارت از دیرباز در درمان درد موثر بوده و بر اساس مستندات موجود استفاده از حرارت برای تسکین دردها به صدها سال پیش باز می گرده و شواهد نشان میده که این روش درمان توسط بقراط حکیم […]