درمان طب

گارو یا تورنیکه و روش صحیح استفاده از آن

  هنگام نمونه گیری برای آزمایش خون وسیله ای همانند تسمه یا نواری را دیده اید که مسئول خونگیری آن را کمی بالاتر از بازوی شما می بندد این وسیله همان گارو یا تورنیکه می باشد. به تورنیکه رگ بند یا شریان بند هم می گویند که هدف از بستن آن روی عضو خونگیری ممانعت […]