درمان طب

معرفی و کارایی و نحوه استفاده کپسول اکسیژن همراه

بیماران ریوی عمدتاً نیاز به اکسیژن تراپی دارند. متأسفانه با شروع کرونا و مشکلات ناشی از آن نیاز به انواع کپسول اکسیژن در میان بیماران در طی یک سال و چند ماه گذشته، بیش از پیش شده است. کپسول های اکسیژن در انواع گوناگون موجود هستند از جمله کپسول های بیمارستانی، خانگی و کپسول های […]

کپسول اکسیژن همراه و کارایی و نحوه استفاده آن

تمام موجودات برای زنده ماندن به اکسیژن نیازمندند. بدون اکسیژن حیات بی معنی است و بسیاری از افراد به دلیل بیماری های مختلف قادر به تأمین اکسیژن کافی نیستند. مهم ترین این بیماری ها، مربوط به ریه می شود. بیماران ریوی عمدتاً نیاز به اکسیژن تراپی دارند. ولی با شروع کرونا و مشکلات ناشی از […]