درمان طب

روپوش سربی و آشنایی با انواع و کارایی آن

کارکنان مراقبت های بهداشتی، به مخصوصا پزشکان و تکنسین ها، همچنین دانشمندانی که با مواد شیمیایی رادیواکتیو کار می کنند، همیشه در معرض خطر قرار گرفتن انواع اشعه های رادیواکتیوی هستند. تلاش برای به کم کردن مواجهه و افزایش کارایی این گروه از افراد منجر به طراحی روپوش سربی مدرن شده است که در کاهش […]