درمان طب

پرستار اسکراب

پرستار اسکراب یکی از اعضای مهم تیم جراحی در اتاق عمل،است. پرستار اسکراب با بیمار و پزشک جراح وارد اتاق عمل می‌شود. آن‌ها قبل از شروع به عمل جراحی اطمینان پیدا می‌کنند که تمامی وسایل و ابزارهای پزشکی مورد استفاده در حین عمل استریل هستند. مهم‌ترین وظیفه پرستار اسکراب، رساندن تجهیزات استریل شده لازم در […]