درمان طب

کپسول اکسیژن همراه و کارایی و نحوه استفاده آن

تمام موجودات برای زنده ماندن به اکسیژن نیازمندند. بدون اکسیژن حیات بی معنی است و بسیاری از افراد به دلیل بیماری های مختلف قادر به تأمین اکسیژن کافی نیستند. مهم ترین این بیماری ها، مربوط به ریه می شود. بیماران ریوی عمدتاً نیاز به اکسیژن تراپی دارند. ولی با شروع کرونا و مشکلات ناشی از […]