درمان طب

مقدارآب مقطر کپسول اکسیژن و کارایی آن

کپسول اکسیژن وسیله ای است که به بیمار کمک میکند تنفس بهتری داشته باشد. این کپسول شامل شیشه ای حاوی آب مقطر است که این آب مقطر کپسول اکسیژن، جهت مرطوب کردن اکسیژن استفاده می شود. ویژگی های مهم این آب مقطر های کپسول اکسیژن این  که باید عاری از هرگونه آلودگی و ناخالصی باشند. […]