درمان طب

ماسک ffp2 و کارایی آن

ماسک های تنفسی نقش مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری های ویروسی دارند. استفاده این ماسک توسط بیمار مانع انتشار ویروس از طریق دهان به اطراف می شود و در مقابل اگر فرد سالم نیز ماسک بزند خود را در مقابل ورود ویروس به دستگاه تنفسی خود محافظت می کند. ماسک های مختلف در برابر […]