درمان طب

علت پوشیدن لباس سبز یا آبی جراحان در اتاق عمل

علت انتخاب لباس سبز جراحان لباس های فرم و روپوش های بیمارستانی که پزشکان و پرستاران و بیماران می پوشند طیف رنگ وسیعی دارند که  می توان به رنگ های آبی ،سبز ،سرمه ای و سفید اشاره کرد. برای مثال رنگ آبی می تواند رنگ آبی آسمانی ، آّبی شالی ، آبی کله غازی و […]