درمان طب

ماسک اکسیژن و ماسک کپسول اکسیژن و کارایی آن

اکسیژن درمانی معمولا در اکثر بیماران بستری در اورژانس و ICU که ناراحتی تنفسی دارند، استفاده می شود. هدف کلی اکسیژن درمانی حفظ اکسیژن رسانی کافی به بافت ها است در حالی که کار قلبی ریوی را به حداقل می رساند. ماسک اکسیژن یکی از تجهیزات مهم اکسیژن درمانی است. این روزها تهیه ماسک کپسول […]