درمان طب

ساعتهای هوشمند برای کمک به ناشنوایان

 در جامعه افراد زیادی هستند که از مشکل ناشنوایی رنج می برند و تعداد آن ها نیز کم نیست. این افراد بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند. از آن جایی که معلولیت یک امر شخصی است، تکنولوژی تلاش می کند که به کمک این دستگاه ها، تجربیات عمیق و لذت بخشی را برای […]