درمان طب

لباس تکنسین اتاق عمل، پرسنل بیمارستان و بخش ها

محصولات پرمصرف اتاق عمل لباس تکنسین و پرسنل اتاق عمل است. این لباس ها به دلیل کاربرد آن ها و بخشی که از آن ها استفاده می شود، دارای اهمیت زیادی است. لباس تمام کسانی که در اتاق عمل کار می کنند چه تکنسین ها و چه پرسنل باید از نظر کیفیت دوخت و جنس […]