درمان طب

نحوه کار دستگاه پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج)

اکسیژن در خون توسط هموگلوبین منتقل می شود. پالس اکسیمتر میزان اکسیژن هموگلوبین موجود در خون را اندازه گیری می کند. که اکسیژن اشباع نامیده می شود و یک درصد است (از ۱۰۰ درصد). وقتی پالس اکسی متر به نوک انگشت بیمار متصل شد دو طول موج نوری را به انگشت فرد می فرستند، یکی […]