درمان طب

تاریخ انقضا کپسول اکسیژن پزشکی و روش آزمایش و تست

روش های تشخیص تاریخ انقضای کپسول اکسیژن پزشکی هر کپسول اکسیژن از زمانی که پر می شود تاریخ انقضای خاصی برای آن وجود ندارد، البته در صورتی که از آن استفاده نکنید. اما لازم به ذکر است که اگر از کپسول اکسیژن استفاده نمیکنید دو راه برای تشخیص پر یا خالی بودن کپسول وجود دارد […]