درمان طب

پلیت کوتر

پلیت کوتر بخش کوچکی از یک الکتروکوتر است. از الکتروکوترها در عمل های جراحی برای برش دادن بافت ها و یا برداشتن بخشی از آنها استفاده می شود که با استفاده از جریان برق کار می کند و اما پلیت کوتر از طریق کابلی به طول 3 متر روی بدن بیمار متصل می شود. در […]