درمان طب

13 مدل روپوش آزمایشگاه

معمولاً در بخش های مختلف بیمارستانی از لباس های فرم مختلفی استفاده می شود که هر کدام با توجه به آن بخش مورد استفاده قرار می گیرند؛ یکی از این لباس پزشکی، یونیفرم ها یا روپوش های آزمایشگاهی هستند که در این مقاله به آن  می پردازیم. روپوش آزمایشگاهی  روپوش آزمایشگاهی، روپوشی به رنگ سفید […]