درمان طب

سلولیت چیست و تشخیص و درمان چگونه است ؟

شکل و فرم هیکل افراد به ویژه زنان دارای مبناهای خاصی شد که امروزه مورد توجه همگان از جمله فعالین حوزه مد است. در دنیای امروز مد، چاقی هیکل و عدم هماهنگی‌های مورد نظر در اندام افراد تاییدی تا حدی رو به عادی‌سازی شدن پیش می‌رود، حال آن که باید این موضوع را مدنظر داشت […]