آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. -- سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -- تحرك و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است . -- سلامت جسمی هر فرد در گرو سلامت روانی اوست .
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

متدهای مختلف جوانسازی صورت

رای دهی:  / 16
ضعیفعالی 

متدهای مختلف جوانسازی صورت

گذرزمان ورخ دادن فرایندهای وابسته به آن ازجمله اتفاق ناخوشایندی به نام پیری ! روندی اجتناب ناپذیراست . درمقالات وكتابهای مختلف شاهددستورالعملهای متفاوتی هستیم ازجمله مصرف بیشترسبزیجات ومیوه جات ؛ ورزش روزانه ؛ مصرف كافی مایعات ؛ دوری ازنورمستقیم ومتمادی خورشید ؛ انجام حركات ماساژگونه خاص ودرنهایت توصیه شركتهای گوناگون به استفاده از كرمهای روزوشب وفراورده های موضعی و... اما پس ازانجام تمامی این دستورات وبرخی مواردكم لطفی به پوست شاهد شل شدگی وافتادگی پوست ؛ ظهورچین وچروكهای ریز ؛ كاهش خاصیت ارتجاعی پوست ؛ ایجادلكهای متفاوت وپراكنده ودریك جمله كاهش طراوت وشادابی پوست هستیم . گزینه هایی كه پس ازمراجعه بیماران به مطب پزشك پیشنهادمیشوند رابه اختصارتوضیح ومزایاومعایب انهاراشرح میدهیم .

1.لایه برداری شیمیایی توسط اسیدهایی همچون A.H.A ، TCA ؛ سالیسیلیك اسید و... كه باعث كاهش چروكهای پوست ولكها ونیزبهبودنمای ظاهری پوست میشود ولی نیازبه جلسات متعدد و  مراقبت و نگهداری خاص خوددارد . تاثیراین روش برای چروكهای ریزوسطحی ولكهای كمرنگ وبانعدادكمتر بارزترومفیدتراست .  

2.مزوتراپی كه داروهای خاصی باتوجه به شرایط بیماردرون سرنگ كشیده شده و بوسیله دستگاه وباسوزنهای ریزوباریك تزریقات مكرروبافاصله ی مشخص بصورت متعدد درعمق مشخصی ازپوست انجام میگیردكه حاصل آن بصورت مستقیم آسیبهای ریزوجزیی پوست پس ازتزریق است كه بدنبال ترمیم پوست سفت تروباخاصیت ارتجاعی بهترمیشود . ازطرفی بصورت غیرمستقیم داروهااعمال خاصی رادرپوست انجام میدهندكه شامل كاهش وتوقف ایجادلك ؛ كاهش چروك ولیفت شدن پوست ؛ آبرسانی ؛ كاهش نمای خشن ظاهری پوست و.. میگردند . مزوتراپی ممكن است درافرادحساس ایجادحساسیت وتورم كرده وپذیرش تزریق مكرربرای برخی بیماران ممكن نباشد .مزوتراپی  نیازبه جلسات متعد دارد .

3.تزریق هیالورونیك اسید خالص كه این عمل نیزنوعی مزوتراپی محسوب شده ولی باتوجه به اینكه هیالورونیك اسیدماده طبیعی موجوددرپوست تمامی افرادبوده وبه مرورزمان باكاهش این ماده شل شدگی وافتادگی پوست ایجادمیگردد درنتیجه تزریق آن باعث ایجاد واكنش حساسیتی وتورم درصورت نشده وبهترین ماده دربین تمامی داروهای مزوتراپی صورت محسوب میگردد .  پس ازتزریق هیالورونیك اسیدپوست سفت شده ( لیفت ) وافتادگی كاهش یافته و آبرسانی میگردد . درعین حال نمای ظاهری پوست بهترمیشود .  برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازبه جلسات متعدد دارد . این ماده باعث افزایش ساخت كلاژن درپوست میگردد .

4.PRP  كه شامل استحصال پلاكت ؛ سلولهای پایه وفاكتورهای رشدی ازخون وگاها غنی سازی آنهاباموادخاص  وسپس تزریق به پوست میباشد كه روشی موثردربهبودنمای ظاهری پوست ؛ كاهش چروكها وبهبودخاصیت ارتجاعی وحتی تحریك پوست به ساخت كلاژن میگردد . ازاین روش به تنهایی یابصورت تركیب باروشی همانندتزریق چربی برای گونه گذاری ؛درمان ریزش مو؛كاهش تیرگی وپف دورچشم ، جوانسازی پوست و..استفاده میگردد . عمومادریك جلسه انجام میگیرد .

5. استفاده ازامواج رادیویی RF كه ازطول موج وفركانسهای مشخص وایمن باعمق نفوذمعین استفاده میشودونتیجه ی ان تحریك شدن سلولهای سازنده كلاژن برای افزایش ساخت كلاژن و نیزتحریك سایرساختارهای بافت همبندی پوست به منظور لیفت شدن وافزایش خاصیت ارتجاعی پوست است . RF ممكن است بصورت دستگاهی مجزایادرتركیب باسایرتكنولوژیهاهماننددستگاههای لاغری تركیبی بكاررودكه دركنارلیزریاامواج اولتراسوندو.. كه منجربه خردشدن چربیها میگرددایامواج رادیویی پوست شل شده منطقه راسفت ولیفت كنند . دستگاههایی نیزبانام مزوتراپی بدون سوزن دربازاریافت میشودكه ازاین امواج درتكنولوژی آنهااستفاده شده است . نیازبه جلسات متعدددارد .

6. لیزر جوانسازی كه دراین روش ازلیزرهای پرتوان همچون CO2 به منظورلایه برداری باعمق متفاوت برای نیل به هدف خاص استفاده میشود كه نتیجه ی آن ازبین رفتن چروكهای سطحی ولكهای پوستی وتحریك پوست برای ساخت كلاژن ولیفت شدن است . عمومادریك جلسه انجام میگردد .

تمامی روشهای فوق جزوروشهای موقت ونیمه دایم محسوب شده به این معنی كه ماندگاری شش ماه درمورد لایه برداری (پیلینگ) ؛ یكسال درموردمزوتراپی ؛ یكیال ونیم درمورد تزریق هیالورونیك اسیدخاص ؛ یكسال درمورد RF ؛ دوسال درموردPRP وحدوددوسال برای لیزردارند . البته این اعدادباتوجه به وضعبت بیماردرزمان انجام هركدام ازاقدامات ومیزان آسیبهای موجوددرپوست وتعدادجلسات مراجعه وی ممكن است تاحدودی تفاوت داشته باشد . ضمن اینكه این پرسش كه برای هربیماركدام روش بهتروموثرتراست بوسیله ی تشخیص پزشك معالج و پذیرش بیماروشرایط مالی وفرهنگی بیماردارد . درهرصورت قبل ازانجام هركدام ازاین اقدامات بیمارحق داردازچندوچون فرایندوعوارض احتمالی ودرصدتقریبی موفقیت آگاهی یابد وبااطمینان ازتبحرپزشك معالج اقدام به انجام روش نماید . این نكته قابل ذكراست كه درصورت تبحروتشخیص صحیح پزشك درانتخاب هركدام ازتكنیكهای فوق بیمار میتواند انتظار نتیجه رضایت بخش داشته باشد وعنوان روش لنتخابی توسط پزشك رانباید موردكندوكاوقراردهد .

ازطرفی اگرواقع بینانه به قضیه نگاه بكنیم زمان درگذراست ونمیتوان جلوی روندهای منتهی به پیری راگرفت پس بیمارنبایدبدنبال روشی جوانسازی دایمی باشدوازپزشك خودبخواهداقدامی انجام دهدكه مدت زمان طولانی بدون تغییرباقی بماند ! . دیگراینكه پس ازهراقدامی كه منجربه دستیابی به پوستی بانماوالاستیسیته بهترمیگردد واصطلاحا جوانسازی میشودبایستی اقدامات حمایتی ازپوست مثل استفاده ازفراورده های آرایشی بهداشتی معتبرومناسب برای پوست ؛ مراقبت ازپوست درمقابل نورخورشیدبوسیله ی حفاظ وضدآفتاب ؛ مصرف ویتامینها وآنتی اكسیدانها به شكل میوه وسبزیجات ویاداروهای مكمل ؛ خواب كافی ؛ دوری ازاسترس ؛ مصرف كمترچای وقهوه ؛ ورزش مرتب ؛ مصرف كافی مایعات و... توسط بیماربطورمرتب سرلوحه مراقبت ازپوست درمنزل گرددتااثرایجادشده بوسیله ی روشهای جوانسازی مدت زمان طولانی ترحفظ شده وتعداددفعات موردنیازبه پزشك برای ویزیت وضعیت پوست كاهش یابد .

 

دكترعلی حبیبی – نظام پزشكی 113015

آدرس : تهران خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس كوچه ماهروزاده كلینیك سیناشمیران طبقه پنجم بخش پوست ولیزر  تلفن 6 – 22741790         مستقیم : 1 – 22727620     فكس  : 22741777

همراه 09124077961

/strong

khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved