آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.



امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. -- سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -- تحرك و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است . -- سلامت جسمی هر فرد در گرو سلامت روانی اوست .
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

هشداربه پزشكان ومصرف كنندگان داروهاي زيبايي تقلبي شامل بوتاكس وژل !

رای دهی:  / 13
ضعیفعالی 

هشداربه پزشكان ومصرف كنندگان داروهاي زيبايي تقلبي شامل بوتاكس وژل  !

 

درطي ساليان اخيربازارمصرف وبه طبع آن فروش داروهاوكالاهاي مرتبط بازيبايي كه ازجمله ي پرطرفدارترين آنها بوتاكس وژل ميباشد تب وتاب خاصي يافته است . دراين ميان عليرغم نظارت وپيگيري مستمروزارت بهداشت شاهد ظهورشركتهاوحتي افرادي هستيم كه اقدام به ورودوتوزيع ژل وبوتاكس به كشورميكنند كه متاسفانه اكثريت اين شركتها و افرادبدون اخذ مجوزوزارت بهداشت وبصورت قاچاق اينگونه كالاهاراكه بسيارحساس ودرارتباط مستقيم باسلامت هستندرا واردوبه پزشكان توزيع مينمايند . ازطرفي بسياري ازپزشكان هستندكه شايدبه واسطه ي اعتمادبه مارك خاصي در زمينه مثلاژل يابوتاكس تنهاآن راخريداري مينمايند وبراي بيماران تزريق ميكنند واين اعتمادباعث شده كه قاچاقچيان سلامت نمونه تقلبي وكاملا بي کیفیت آنهارا كه به طرزماهرانه اي كپي شده است را بجاي اصلي به پزشكان به فروش برسانند . متاسفانه برخي ازهمكاران نيزبه دليل تجربه كمي كه درزمينه ي تزريق اين مواد دارند ويا بندرت براي انجام خدمات باقيمت پايين وجلب رضايت مشتري ! به راحتي اين كالاهاراخريداري وبراي بيماران تزريق مينمايند . امابايستي اين نكته راتاكيدنمايم كه آياكالاي تقلبي كه عموماچيني هستند وباقيمت ناچيزبه فروش ميرسندبانمونه اصلي وعموما داراي تاييديه هاي مختلف دراروپاوآمريكا همانند FDA  قابل قياس هستند !؟ باكمي تامل پاسخ اين سوال مشخص است . روزانه ممكن است افرادمختلفي به مطب پزشكان دست اندركاردرزمينه پوست وزيبايي مراجعه بكنندوكالاهايي راپيشنهادبكنند كه وظيفه پزشك اين است كه پس ازتاييداصالت كالاراخريداري نمايد . سوالي كه ممكن است پرسيده شوداين است كه چگونه ميتوان ماده اصلي راازتقلبي افتراق داد ؟ تنها تعدادبسيارمعدودي شركت درايران هستندكه ژل وبوتاكس راپس ازاخذمجوزازوزارت بهداشت وورودبرمبناي اصول بهداشتي تعيين شده ،جعبه هاي ژل وبوتاكس آنهاحامل برچسبي است كه مشخصات شركت واردكننده ومشخصات دارو وشماره مجوز و ثبت دارودرمعاونت دارووزارت بهداشت كه اصطلاحاIRC  ناميده ميشودبرروي آنهادرج شده است . همچنين برخي ازاين كالاهاداراي برچسب اصالت  هستندكه عددي است كه پس ازتماس باوزارت بهداشت ياارسال SMS  آن كدبه عددي مشخص دروزارت بهداشت تاييداصالت رادريافت مينمايند كه نه تنها پزشكان بلكه بيماران نيزميتواننداين كارراانجام دهند . تاكيدمن براين است كه پزشكان تنهااين قبيل كالاهاراخريداري ومصرف نمايندوباتوجه به منتظر فرصت بودن  سودجويان منفعت طلب ازخريدكالاي تقلبي جداخودداري نمايند . همچنين به بيماران نيزتوصيه ميگردد مواردفوق راازپزشك معالج خودبخواهندوپس ازاطمينان ازصحت ژل وبوتاكس ازجانب پزشك اجازه تزريق بدهند . علت اين تاكيدراكمي بيشترتوضيح ميدهم . داروهايي مثل ژل وبوتاكس داراي تكنولوژي توليدخاصي هستندكه تنهاچندشركت معتبردردنيااين علم رادراختياردارند پس ميتوان انتظارداشت كه شركتهاي متفرقه ي گمنام ديگر مخصوصادركشوري همانندچين كه تمامي كالاهاراازجمله بوتاكس وژل رابي مهابا كپي ميكنند كيفيت لازم راندارد . دوم اينكه كالايي كه برچسب اصالت نداردوتركيبات آن نا معلوم است ميتواندهرگونه عارضه اي راايجادكندكه درصورت ايجاعارضه تنهافردپاسخگوپزشك تزريق كننده است وفروشنده اين كالاهاوشركت توليدكننده به راحتي ازصحنه غايب ميشوند ! ديگراينكه حمل دارويي مثل بوتاكس بايستي درفريزروباحفظ زنجيره ي سردباشد ، ژل نيزبايستي درشرايط خنك به دورازحرارت ونورمستقيم آفتاب حمل گردد .  اين شرايط رامطمئنا تنهاداروهاي داراي مجوزوزارت بهداشت احرازكرده اند ؛ جالب است برخي ازاين كالاهاي قاچاق توسط قايق ولنح ازمرزهاي جنوبي ويابصورت حرفه اي جاسازي شده دربين سايركالاهادرون كانتينرازچين وياتوسط برخي مسافران ازمرزهاي مختلف كشوردرشرايط بسيارنامناسب زيرحرارت وعدم رعايت زنجيره سردبه ايران واردميشوند واگرهمكاران محترم پزشك وبيماران به اين نكته توجه نكنندبسي جاي تامل دارد . درنهايت اينكه به نظراينجانب كالاي تقلبي بابسته بندي اصلي وياكالاي اصلي قاچاق بدون مجوزهردويكسان هستند ونتيجه تزريق اين داروهاغير قابل پيش بيني است . عليرغم تمامي اين هشدارها  شاهدهستيم كه  برخي پزشكان وبيماران به واسطه صرفاارزان بودن اينگونه بوتاكسهاوژلهابه راحتي ومكرراازآنهاستفاده ميكنند !  بوتاكسهاي اصلي داراي برچسب وزارت بهداشت فعلي درايران DYSPORT محصول انگلستان ؛  Neuronox  و Botulax  محصول كشور كره  ميباشد سايرماركهاي اصلي ولي بدون برچسب كه گاها دربازارايران به چشم ميخورد شامل BOTOX  محصول Allergan  كشور US‌ است ؛  بقيه ماركها همانند Linurase , Canitox , dermatox , Novotox   Relife ,وامتال آنها عمدتا چيني و تقلبي هستند .  درزمينه ي ژل نيزتنهاماركهايي همانند  Revanesse  و Restylane و  Radiesse  و Esthelis  و Artecoll   و  Stylage  و Teosyal   راميتوان نام برد كه داراي اين مجوزميباشند . اضافه ميگرددكه امكان دارددرزمان تنظيم اين مقاله كالاهايي درحال طي مراحل اخذمجوزازوزارت بهداشت باشندكه طبعانام آنهاذكرنشده است امابه راحتي هم همكاران ارجمندهم بيماران گرامي درحين مصرف اين قبيل كالاها بامشاهده برچسب حاوي اطلاعات محصول وشماره مجوزوزارت بهداشت (IRC) پس ازاحرازهويت داروبااطمينان ازسلامت آنرامصرف نمايند .

سخن آخراينكه بااحترام به حقوق بيماران ؛ آگاهي ازعوارض غيرقابل پيش بيني كالاهي تقلبي ؛ دقت بيماران درزمان مراجعه به پزشك ؛ سنجيدن كيفيت وايمني باسودكمتردربرابرمشكلات وعوارض با سودبيشتر ؛ احترام به افرادي كه درسايه قانون حركت ميكنند وعدم خريدكالاي تقلبي درراستاي كمك به وزارت بهداشت براي حذف مشكل سازان  بهداشت ودرمان  ! ميتوانيم اعتبارشغلي وحرفه اي خودراافزايش داده وسلامت بيماران راتضمين نماييم .

 

پزشكان وهمكاران محترم ميتوانندبامراجعه به سايت وزارت بهداشت به آدرس http://fdo.behdasht.gov.ir وياتماس  تلفني بامعاونت غذاوداروي وزارت بهداشت باشماره ي 66466930 – 021 اطلاعات بيشترراكسب نمايند .

 

 

نويسنده : دكترعلي حبيبي  -   نظام پزشكي 113015

ايميل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved